ข้อมูลบริษัท

ประวัติการก่อตั้งบริษัท

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 55 เลเบอร์ จำกัด เกิดขึ้นจากผู้ประกอบธุรกิจที่มีประสบการณ์นำเข้าคนงานอย่างมืออาชีพ มีแนวความคิดในการบริการด้านนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย สบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
(พรก.แรงงานต่างด้าวของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน) ทั้งคนงานที่จะนำเข้ามาใหม่ (กรณีที่นายจ้างหรือผู้ประกอบการมีคนงานไม่พอ) เรียกว่า เป็น MOU นำเข้าคนใหม่จากประเทศต้นทาง และคนงานเก่าที่นายจ้าง หรือผู้ประกอบการมีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกลับออกไปยังประเทศต้นทางเพื่อทำ MOU ให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย และนำกลับเข้ามาใหม่ ( เรียก MOU แบบ RETURN )

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการทำงานของคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ จึงได้จัดตั้ง และจดทะเบียนบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 55 เลเบอร์ จำกัด รวมทั้งเป็นเสมือนตัวแทนของรัฐบาลในการสร้างความเข้าใจ ให้ถูกต้องให้กับนายจ้างหรือผู้ประกอบการนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศเป็นหลักสำคัญ เช่น ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ รับดำเนินการด้านเอกสาร ในกรณีที่นายจ้างหรือผู้ประกอบการทำสัญญาว่าจ้างและมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทน

เรามีกฎหลักในการทำงานอย่างชัดเจน 2 ข้อ

1. ทำตามกฎหมาย 100%
2. รับผิดชอบลูกค้า 100%

บุคลากรในการบริการจัดการ
Image not available

1. ฝ่ายบริหาร

ทำหน้าที่บริหารจัดการให้การรับจ้างดำเนินการนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งให้ความรู้ แนะนำ ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

Image not available

2. ฝ่ายกฎหมาย

ดูแลและติดตามข้อกฎหมายหรือ พรก.ที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานได้อัปเดต พรก.แรงงานต่างด้าว เพื่อปิดช่องว่างไม่ให้มีการค้ามนุษย์และนำคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย

Image not available

3. ฝ่ายบริการลูกค้า

ให้คำปรึกษานายจ้างหรือผู้ประกอบการและลูกจ้าง และนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ติดตามเร่งรัดงานที่ได้รับมอบหมายจากประเทศต้นทางให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาว่าจ้าง หากเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการอันเกิดจากบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรือค่าใช้จ่าย ทางบริษัทฯ รับผิดชอบลูกค้า 100% ตามกฎของบริษัทฯ

Image not available

4. ฝ่ายปฏิบัติการออฟฟิศ

จัดทำเอกสาร ยื่นต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ (จัดหางานพื้นที่ๆสถานประกอบการของผู้ว่าจ้างตั้งอยู่ , สถานทูตของประเทศต้นทางของคนงาน , กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน , ตม.แต่ละท้องที่ๆสถานประกอบการตั้งอยู่ฯลฯ ให้การบริการด้านเอกสารด้วยความรวดเร็วและเอาใจใส่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาว่าจ้าง)

Slider
Image is not available

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 55 เลเบอร์ จำกัด

ด้วยเจตนารมณ์ ของบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 55 เลเบอร์ จำกัด ดังกล่าวขั้นต้นทางบริษัทฯ
มีความปรารถนาดีต่อท่านผู้ประกอบการหรือท่านเจ้าของกิจการที่มีคนงานต่างด้าวอยู่ในความดูแลและผิดกฎหมายอยู่ ทุกกลุ่มเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง โดยขบวนการ MOU นำเข้าแบบ RETURN หรือหากท่านขาดคนงานแนะนำให้สั่งนำเข้าคนงานใหม่จากประเทศต้นทาง โดยขบวนการ MOU เช่นกัน
การทำ MOU จะเป็นระบบเดียวที่รองรับคนงานต่างด้าวผิดกฎหมายหมายทุกกลุ่มในประเทศ โดยทำได้ตลอดปีไม่กำหนดช่วงระยะเวลา
ส่วนกลุ่มคนงานที่พิสูจน์สัญชาติในประเทศ สามารถเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องได้ตามมติ ครม.เป็นครั้งคราวไป
สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 55 เลเบอร์ จำกัด รับทำเอกสารคนงานต่างด้าวครบวงจร เว็บไซต์ : WWW. 55 LABOUR .CO.TH

Slider