ความรู้เบื้องต้นสำหรับนายจ้าง

ตัวอย่าง หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามระบบ MOU ระหว่างประเทศ

1.สัญชาติเมียนมา

1.ปก

2.หน้าพาสปอร์ต

3.หน้าวีซ่า

4.E-Work Permit (หน้าหลัง)

2.สัญชาติ สปป.ลาว

1.ปก

2.หน้าพาสปอร์ต

3.หน้าวีซ่า

4.E-Work Permit (หน้าหลัง)

3.สัญชาติ กัมพูชา

1.ปก

2.หน้าพาสปอร์ต

3.หน้าวีซ่า

4.E-Work Permit (หน้าหลัง)

ตัวอย่าง หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กลุ่มพิสูจน์สัญชาติในประเทศ

1.สัญชาติเมียนมา

1.ปก

2.หน้าพาสปอร์ต

3.หน้าวีซ่า

4.E-Work Permit (หน้าหลัง)

2.สัญชาติ สปป.ลาว

1.ปก

2.หน้าพาสปอร์ต

3.หน้าวีซ่า

4.E-Work Permit (หน้าหลัง)

3.สัญชาติ กัมพูชา

1.ปก

2.หน้าพาสปอร์ต

3.หน้าวีซ่า

4.E-Work Permit (หน้าหลัง)