บริการงานภายในประเทศ

1.รับบริการงานพิสูจน์สัญชาติตามมติ ครม.เป็นครั้งคราวไป

1.รับบริการงานพิสูจน์สัญชาติตามมติ ครม.เป็นครั้งคราวไป

(เอกสารนายจ้างและคนงาน ใช้ตามมติ ครม.ในคราวนั้นๆ)

    เอกสารคนงานต่างด้าว

 • สำเนาหน้า Passport+ หน้า Visa ทุกหน้าที่มีการประทับตรา
 • สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงาน +ใบเสร็จรับเงิน (กรณีขอรับใหม่ หรือ ต่ออายุ )
 • สำเนา E-work (กรณี Mou ) ** (กรณีเป็น Mou ต่ออายุ ต้องมีค่าวาง หลักประกัน 1,000 บาท)
 • รูปถ่ายต่างด้าว 4 ใบ( 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)

    เอกสารนายจ้างกรณี บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 1 คน 1 ชุด / กรรมการ 2 คนๆละ1 ชุด(จำนวน 3 ชุด)
 • หนังสือรับรองบริษัท ฯ ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน(จำนวน 3 ชุด)
 • แผนที่ตั้งสถานประกอบการ (จำนวน 3 ชุด)
 • หนังสือมอบอำนาจ จากนายจ้างตามแบบฟอร์มของจัดหางาน(ทางบริษัทจะพิมพ์ใบมอบอำนาจส่งให้ลูกค้า เซ็นให้ครบถ้วนและรับกลับโดยแมสเซ็นเจอร์ของบริษัทนำคนต่างด้าวฯ)

    ***เอกสารนายจ้างรายการ ที่ 1-4 ประทับตราบริษัท เซ็นสดชื่อผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท (เซ็นสดรับรองเอกสาร )

    เอกสารนายจ้างกรณี บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ 3 ใบ
 • หนังสือมอบอำนาจ จากนายจ้างตามแบบฟอร์มของจัดหางาน (เซ็นสดรับรองเอกสาร ) 3 ใบ
 • แผนที่ตั้งสถานประกอบการ 1 ใบ

    ***เอกสารนายจ้างรายการ ที่ 1-3 เซ็นชื่อนายจ้างสด รับรองสำเนาถูกต้อง (เซ็นสดรับรองเอกสาร )

    1.ต่อ visa 2 ปี หลัง

    2.ต่อใบอนุญาต 2 ปี

    3.ค่าบริการ

    4.ค่าวางหลักประกัน Mou 2 ปีหลัง 1000 บาท

    5.ค่าตรวจสุขภาพ ( ถ้ามีเลขประกันสังคม ) ถ่ายสำเนามา 500 บาท ถ้าไม่มีประกันสังคม ค่าตรวจสุขภาพ 1,000 บาท

 เอกสารนายจ้างกรณี บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 1 คน 1 ชุด / กรรมการ 2 คนๆละ 2 ชุด(จำนวน 1 ชุด)
 • หนังสือรับรอง บจก.ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน (จำนวน 1 ชุด)
 • แผนที่ตั้งสถานประกอบการ (จำนวน 1 ชุด)
 • หนังสือมอบอำนาจ จากนายจ้างตามแบบฟอร์ของ จัดหางาน (เซ็นสดรับรองเอกสาร )

 

    **** เอกสารรายการ ที่ 1-4 ประทับตราบริษัท เซ็นสดชื่อผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท **** (เซ็นสด ไม่ถ่ายสำเนา)

    ***กรณีกรรมการ 2 คน มีอำนาจลงนามเซ็นให้ใช้ สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านของกรรมการทั้ง 2 คนและเซ็นรับรองชื่อในหนังสือรับรองบริษัท ทั้ง 2 คน***

    เอกสารนายจ้างกรณี บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด(จำนวน 1 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) (จำนวน 1 ชุด)
 • หนังสือมอบอำนาจ จากนายจ้างตามแบบฟอร์มของจัดหางาน (เซ็นสดรับรองเอกสาร )

    เอกสารคนงานต่างด้าว

 • สำเนาหน้า Passport+ หน้า Visa ทุกหน้าที่มีการประทับตรา
 • สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงาน +ใบเสร็จรับเงิน ตัวจริง (ทั้งขอรับใหม่และก่อนต่ออายุ)
 • กรณีมีบัตรชมพู ให้ถ่าย สำเนาบัตรชมพูหน้า – หลัง 1 ใบ
 • กรณี MOU ใช้ (สำนา E – WORK ) ให้ถ่าย หน้า-หลัง 1 ใบ
 • สำเนาใบแจ้งออกจากนายจ้างเดิม (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายต่างด้าว 1 ใบ 1 นิ้วครึ่ง
 • หนังสือรับรองการจ้าง 1 ใบ

เอกสารนายจ้างกรณี บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • หนังสือรับรอง บริษัท .ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
 • หนังสือมอบอำนาจ จากนายจ้างตามแบบฟอร์ม ของ จัดหางาน (เซ็นสดรับรองเอกสาร )

    **** เอกสารรายการ ที่ 1-3 ประทับตราบริษัท เซ็นสดชื่อผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท **** (เซ็นสด ไม่ถ่ายสำเนา)

    เอกสารนายจ้างกรณี บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด(จำนวน 1 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) (จำนวน 1 ชุด)
 • หนังสือมอบอำนาจ จากนายจ้างตามแบบฟอร์ของจัดหางาน (เซ็นสดรับรองเอกสาร )

    เอกสารคนงานต่างด้าว

 • สำเนาหน้า Passport+ หน้า Visa ล่าสุด
 • สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงาน +ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี )
 • กรณีมีบัตรชมพู ให้ถ่าย สำเนาบัตรชมพูหน้า – หลัง 1 ใบ (ถ้ามี )
 • กรณี MOU ใช้ (สำนา E – WORK ) ให้ถ่าย หน้า-หลัง 1 ใบ (ถ้ามี )

  เอกสารที่ใช้ในการยื่นรายงานตัว 90 วัน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน(ของนายจ้าง)(แล้วแต่กรณีบริษัท/หจก./บุคคลธรรมดา)
 • สำเนาหน้า Passport+ Visa +การ์ด ตม.6+ใบอนุญาตทำงาน (ของคนงาน)
 • ใบมอบอำนาจจากคนต่างด้าว(กรณีคนต่างด้าวไม่ได้มาดำเนินการเอง)

 เอกสารที่ใช้ในการยื่นแจ้งที่พักอาศัย

 • สำเนาทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
 • สำเนาหน้า Passport+ Visa +การ์ด ตม.6
 • ใบมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน(กรณีเจ้าบ้านไม่ได้มาดำเนินการเอง)

   เอกสารที่ใช้ในการยื่นทำ Re-entry

    เอกสารคนงาน

 • สำเนาหน้า passport + visa ( ทุกหน้าที่มีข้อมูล )
 • ใบ ตม.6 (ใบขาเข้า-ขาออก)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน เช่น บัตรชมพู / บัตรE-work Permit ( กรณีMOU ) ใบรับคำขอ+ใบเสร็จรับเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบ