บริการนำเข้า MOU 3 สัญชาติ

บริการนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 3 สัญชาติ เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา ส่วนสัญชาติเวียดนาม สามารถทำMOU นำเข้าได้ 2 กลุ่มอาชีพ คือ กรรมกรก่อสร้างและประมง

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

      1. แบบรีเทิร์น คือคนงานทำงานอยู่ในประเทศไทยแล้ว เอกสารไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น

 • กลุ่มต่อวีซ่า แต่ไม่ได้ต่อใบอนุญาตทำงาน
 • กลุ่มมีวีซ่า มีใบอนุญาตทำงาน แต่ไม่ตรงกับนายจ้าง(กลุ่มพิสูจน์สัญชาติในประเทศ เปลี่ยนนายจ้างไม่ได้เนื่องจากใบแจ้งออกเกิน 15 วัน ตามกฎหมายกำหนด/กลุ่ม MOU นำเข้า เปลี่ยนนายจ้างไม่ได้เนื่องจากใบแจ้งออกเกิน 15 วัน)
 • กลุ่มวีซ่าและใบอนุญาตทำงานที่จะครบวาระ 4 ปี MOU
 • กลุ่มเถื่อน 100 % หลบซ่อนอยู่ไม่มีเอกสารอะไรถืออยู่ในมือเลย
 • กลุ่มมีวีซ่าท่องเที่ยว 2 เดือนของเมียนมา ที่หลบเข้ามาทำงาน ต้องเข้าสู่ระบบ MOU รีเทิร์นเช่นกัน จึงจะมีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้

      หมายเหตุ การทำ MOU นำเข้าแบบรีเทิร์นเป็นระบบเดียวที่รองรับคนงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายทุกกลุ่มที่อยู่ในประเทศไทย สามารถทำได้ตลอดปี ไม่กำหนดช่วงระยะเวลา

2. กลุ่มสั่งนำเข้าคนใหม่จากประเทศต้นทาง ในกรณีที่ผู้ประกอบการขาดแคลนคนงาน

      เอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินการ

      เอกสารนายจ้าง

 1. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง+สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง(กรรมการ 1 คน 1 ชุด/กรรมการ 2 คน คนละชุด)
 2. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน
 3. แผนที่ตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป
 4. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างตามแบบฟอร์มของจัดหางานที่ส่งให้ (สแกนส่งให้พร้อมใบเตรียมเอกสาร)
 5. สัญญารับเหมาก่อสร้าง(กรณีประเภทกิจการเป็นรับเหมาก่อสร้าง แนบประกอบในชุดดีมาน)
 6. รูปถ่ายสถานประกอบการ
 • รูปถ่ายที่ตั้งสถานประกอบการ(ประตูทางเข้าบริษัท/ป้ายชื่อบริษัท/เลขที่ตั้งบริษัท)
 • รูปถ่ายขณะที่คนงานปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 4 รูปโดยประมาณ

      ****เอกสารของนายจ้าง รายการที่ 1-4 ประทับตราบริษัท +เซ็นชื่อผู้มีอำนาจ(เซ็นชื่อสด) (กรรมการ 1 คน เซ็น 1 คน/กรรมการ 2 คน เซ็น 2คน) (จำนวน 4 ชุด/ 1 สถานประกอบการ) (ชุดที่ 1 ยื่นดีมานที่จัดหางานพื้นที่สถานประกอบการตั้งอยู่) (ชุดที่ 2 ใช้ยื่นขอใบอนุญาตทำงานที่จัดหางานพื้นที่ฯ) (ชุดที่ 3 ใช้ที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ในแต่ละด่านที่รับคนงานเข้า สัญชาติเมียนมา(แม่สอด) (ชุดที่ 4 ชุดแจ้งเข้า บต.13)

      เอกสารของคนงานต่างด้าว ( ที่ใช้ในขั้นตอนไปถ่ายหน้า PASSPORT )

 1. บัตรประชาชนเมียนมา (ใบจริงเท่านั้น)
 2. ทะเบียนบ้านเมียนมา(ใบจริง)
 3. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว จำนวนครึ่งโหล(ของคนงานต่างด้าว)ใส่เสื้อเชิ้ต ฉากหลังพื้นสีขาวหรือฟ้าก็ได้
 4. รูปถ่ายสถานที่พักอาศัยของคนงานต่างด้าว
 5. กรณีมีเล่ม Passport แดง PJ แล้วเป็นเล่มเปล่า ที่ยังไม่ขาดอายุ สามารถนำมาใช้ได้เลย
 6. กรณีเป็น MOU รีเทิร์น ต้องใช้หน้า Passport เล่มเดิม+ใบอนุญาตทำงานเดิม แนบส่งสถานทูตพร้อมดีมาน
 • กลุ่มมีวีซ่าท่องเที่ยว 2 เดือนจากพนมเปญหรือท่องเที่ยว 14 วันจากด่านกัมพูชา – ไทย ต้องเข้าสู่ระบบ MOU รีเทิร์นเช่นกัน จึงจะมีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้
 • กลุ่มต่อวีซ่า แต่ไม่ได้ต่อใบอนุญาตทำงาน
 • กลุ่มมีวีซ่า มีใบอนุญาตทำงาน แต่ไม่ตรงกับนายจ้าง(กลุ่มพิสูจน์สัญชาติในประเทศ เปลี่ยนนายจ้างไม่ได้เนื่องจากใบแจ้งออกเกิน 15 วัน ตามกฎหมายกำหนด/กลุ่ม MOU นำเข้า เปลี่ยนนายจ้างไม่ได้เนื่องจากใบแจ้งออกเกิน 15 วัน)
 • กลุ่มวีซ่าและใบอนุญาตทำงานที่จะครบวาระ 4 ปี MOU
 • กลุ่มเถื่อน 100 % หลบซ่อนอยู่ไม่มีเอกสารอะไรถืออยู่ในมือเลย

      หมายเหตุ สามารถทำ MOU แบบรีเทิร์นได้ตลอดปี ไม่มีกำหนดช่วงเวลา

      เอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินการ

      เอกสารนายจ้าง

 1. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง+สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง(กรรมการ 1 คน 1 ชุด/กรรมการ 2 คน คนละชุด)
 2. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน
 3. แผนที่ตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป
 4. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างตามแบบฟอร์มของจัดหางานที่ส่งให้ (สแกนส่งให้พร้อมใบเตรียมเอกสาร)
 5. สัญญารับเหมาก่อสร้าง(กรณีประเภทกิจการเป็นรับเหมาก่อสร้าง แนบประกอบในชุดดีมาน)
 6. รูปถ่ายสถานประกอบการ
 • รูปถ่ายที่ตั้งสถานประกอบการ(ประตูทางเข้าบริษัท/ป้ายชื่อบริษัท/เลขที่ตั้งบริษัท)
 • รูปถ่ายขณะที่คนงานปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 4 รูปโดยประมาณ

      ****เอกสารของนายจ้าง รายการที่ 1-4 ประทับตราบริษัท +เซ็นชื่อผู้มีอำนาจ(เซ็นชื่อสด) (กรรมการ 1 คน เซ็น 1 คน/กรรมการ 2 คน เซ็น 2คน) (จำนวน 4 ชุด/ 1 สถานประกอบการ) (ชุดที่ 1 ยื่นดีมานที่จัดหางานพื้นที่สถานประกอบการตั้งอยู่) (ชุดที่ 2 ใช้ยื่นขอใบอนุญาตทำงานที่จัดหางานพื้นที่ฯ) (ชุดที่ 3 ใช้ที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ในแต่ละด่านที่รับคนงานเข้า สัญชาติกัมพูชา (สระแก้ว) (ชุดที่ 4 ชุดแจ้งเข้า บต.13)

      เอกสารของคนงานต่างด้าว ( ที่ใช้ในขั้นตอนไปถ่ายหน้า PASSPORT )

 1. บัตรประชาชนกัมพูชา (ต้องมีบัตรประชาชนแบบใหม่) (ตัวจริง)
 2. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว จำนวนครึ่งโหล(ของคนงานต่างด้าว)ใส่เสื้อเชิ้ต ฉากหลังพื้นสีขาวหรือฟ้าก็ได้ ( *** ภาพถ่ายระยะใกล้ให้เห็นอุตลักษณ์บุคคลชัดเจน เช่น แผลเป็น สิว ไฝ ฝ้า ***)
 3. รูปถ่ายสถานที่พักอาศัยของคนงานต่างด้าว
 4. กรณีมีเล่ม Passport แล้วเป็นเล่มเปล่าหรือ Passport เล่มเดิม ที่ยังไม่ขาดอายุ ทั้งอายุเล่ม Passort และวีซ่า สามารถนำมาใช้ได้
 • กลุ่มมีวีซ่าท่องเที่ยว 1 เดือนของสปป.ลาว ที่หลบเข้ามาทำงาน ต้องเข้าสู่ระบบ MOU รีเทิร์นเช่นกัน จึงจะมีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้
 • กลุ่มต่อวีซ่า แต่ไม่ได้ต่อใบอนุญาตทำงาน
 • กลุ่มมีวีซ่า มีใบอนุญาตทำงาน แต่ไม่ตรงกับนายจ้าง(กลุ่มพิสูจน์สัญชาติในประเทศ เปลี่ยนนายจ้างไม่ได้เนื่องจากใบแจ้งออกเกิน 15 วัน ตามกฎหมายกำหนด/กลุ่ม MOU นำเข้า เปลี่ยนนายจ้างไม่ได้เนื่องจากใบแจ้งออกเกิน 15 วัน)
 • กลุ่มวีซ่าและใบอนุญาตทำงานที่จะครบวาระ 4 ปี MOU
 • กลุ่มเถื่อน 100 % หลบซ่อนอยู่ไม่มีเอกสารอะไรถืออยู่ในมือเลย

      หมายเหตุ สามารถทำ MOU แบบรีเทิร์นได้ตลอดปี ไม่มีกำหนดช่วงเวลา

      เอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินการ

      เอกสารนายจ้าง

 1. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง+สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง(กรรมการ 1 คน 1 ชุด/กรรมการ 2 คน คนละชุด)
 2. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน
 3. แผนที่ตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป
 4. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างตามแบบฟอร์มของจัดหางานที่ส่งให้ (สแกนส่งให้พร้อมใบเตรียมเอกสาร)
 5. สัญญารับเหมาก่อสร้าง(กรณีประเภทกิจการเป็นรับเหมาก่อสร้าง แนบประกอบในชุดดีมาน)
 6. รูปถ่ายสถานประกอบการ>
 • รูปถ่ายที่ตั้งสถานประกอบการ(ประตูทางเข้าบริษัท/ป้ายชื่อบริษัท/เลขที่ตั้งบริษัท)
 • รูปถ่ายขณะที่คนงานปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 4 รูปโดยประมาณ

      ****เอกสารของนายจ้าง รายการที่ 1-4 ประทับตราบริษัท +เซ็นชื่อผู้มีอำนาจ(เซ็นชื่อสด) (กรรมการ 1 คน เซ็น 1 คน/กรรมการ 2 คน เซ็น 2คน) (จำนวน 4 ชุด/ 1 สถานประกอบการ) (ชุดที่ 1 ยื่นดีมานที่จัดหางานพื้นที่สถานประกอบการตั้งอยู่) (ชุดที่ 2 ใช้ยื่นขอใบอนุญาตทำงานที่จัดหางานพื้นที่ฯ) (ชุดที่ 3 ใช้ที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ในแต่ละด่านที่รับคนงานเข้า สัญชาติสปป.ลาว(หนองคาย) (ชุดที่ 4 ชุดแจ้งเข้า บต.13)

      เอกสารของคนงานต่างด้าว

 1. PASSPORT ท่องเที่ยว + VISA ท่องเที่ยวจากสปป.ลาว
 2. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน ครึ่งโหล (ของคนงานต่างด้าว) ใส่เสื้อสูท ฉากหลังพื้นสีขาว
 3. รูปถ่ายสถานที่พักอาศัยของคนงานต่างด้าว